Dine4Fit
star star star star star_half

Warunki świadczenia usług

Serwis Dine4Fit prowadzony jest na zasadach i warunkach określonych poniżej. Operator ma prawo do zmiany niniejszych warunków w dowolnym czasie. Wszelkie zmiany w Regulaminie będą publikowane na stronie Dine4Fit i wejdą w życie 30 dni po ich wprowadzeniu.

Usługa ta jest świadczona bezpłatnie, z wyjątkiem usługi Premium i obejmuje w szczególności: informacje o składzie odżywczym produktów spożywczych oraz możliwość zapisywania spożywanych posiłków i aktywności fizycznej.

Dostęp do serwisu (bazy danych) można uzyskać poprzez stronę internetową https://www.dine4fit.pl lub aplikację mobilną Dine4Fit dla systemów Android i iOS. Podstawowa wersja aplikacji Dine4Fit, z powodów technicznych, oferuje dane nie starsze niż 24 miesiące.

Przesyłanie zdjęć:

Użytkownik serwisu uprawniony jest do przesyłania operatorowi serwisu tylko takich zdjęć produktów, do których jest uprawniony, w szczególności zgodnie z ustawą o prawie autorskim 121/2000 Zbioru ustaw.

Wysyłając zdjęcie produktu do usługodawcy, użytkownik serwisu wyraża wyraźną zgodę , by ten
- wykorzystał przesłaną fotografię, zarówno w formie materialnej, jak i cyfrowej (niematerialnej), w sposób określony poniżej,
- wykorzystał przesłaną fotografię poprzez reprodukcję przesłanej fotografii i/lub rozpowszechnianie oryginału lub reprodukcji przesłanej fotografii i/lub publiczne udostępnianie przesłanej fotografii w następujących celach:
- do użytku własnego, w szczególności w aplikacjach Dine4Fit, w tym w wersjach międzynarodowych, oraz do wewnętrznej i zewnętrznej prezentacji Usługodawcy i jego działalności,
- na wykorzystanie i publikację przesłanego zdjęcia w celach reklamowych, tzn. do reklamowania usługodawcy i jego działalności w dowolny sposób (w szczególności w Internecie, w tym w sieciach społecznościowych, poprzez reklamę na ulotkach, broszurach itp., w prasie periodycznej w rozumieniu ustawy 46/2000 o prawach i obowiązkach w publikacji prasy periodycznej, z późniejszymi zmianami itp,
- do udzielenia licencji lub podobnego upoważnienia osobom trzecim na wykorzystanie przesłanych fotografii do celów reklamowych (komercyjnych) i redakcyjnych (tj. publikacji w prasie w rozumieniu ww. ustawy.)

Niniejsza zgoda udzielana jest przez użytkownika serwisu nieodpłatnie na okres 24 miesięcy od daty pierwszego wykorzystania zdjęcia przesłanego zgodnie z niniejszą zgodą. Jeżeli użytkownik serwisu nie wycofa swojej zgody w dowolnym momencie przed upływem okresu 24 miesięcy, zgoda ta zostanie automatycznie przedłużona na kolejne 24 miesiące. Taka sama procedura jak w poprzednim zdaniu będzie stosowana dla każdego kolejnego 24-miesięcznego okresu (tj. dla 5. do 6. roku, dla 7. do 8. roku itd.).

W przypadku, gdy użytkownik serwisu uzna, że przesłane przez niego zdjęcie zostało wykorzystane niezgodnie z udzieloną przez niego zgodą, może skontaktować się z usługodawcą (Dine4Fit, a.s., Škroupova 631/6, 500 02 Hradec Králové, e-mail: info@support.kaloricketabulky.cz) w celu pozasądowego rozstrzygnięcia sporu. Użytkownik może również skontaktować się z właściwymi organami publicznymi, w szczególności z sądami.

Ochrona danych osobowych

Polityka prywatności serwisu Dine4Fit jest regulowana przez Politykę Prywatności

Odpowiedzialność i gwarancje

Operator nie ponosi odpowiedzialności za dokładność danych zawartych w aplikacjach Dine4Fit, ani nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody lub obrażenia powstałe w wyniku korzystania z aplikacji Dine4Fit. Operator ma prawo do usunięcia konta zarejestrowanego użytkownika, do którego użytkownik nie logował się w żaden sposób przez okres dłuższy niż rok.

Ochrona prawa bazy danych

Operatorem bazy danych aplikacji Dine4Fit jest Operator. Baza danych jest chroniona ustawą 121/2000 Zbioru ustaw. Trwałe lub czasowe kopiowanie zawartości bazy danych lub jej części na inne podłoże bez wyraźnej zgody dostawcy bazy danych jest zabronione, o ile ustawa o prawie autorskim nie stanowi inaczej. Zabronione jest również publiczne udostępnianie zawartości bazy danych poprzez powielanie lub w jakikolwiek inny sposób bez wyraźnej zgody sporządzającego, o ile ustawa o prawie autorskim nie stanowi inaczej. W przypadku naruszenia prawa do bazy danych autor jest uprawniony do żądania natychmiastowego wycofania nieautoryzowanej kopii bazy danych i jednocześnie do odpowiedniego zadośćuczynienia finansowego za wyrządzoną szkodę.

Warunki świadczenia usług Premium przez Dine4Fit

Wersja Premium aplikacji Dine4Fit zawiera usługi wyłączenia reklam w aplikacji, możliwość śledzenia wielu składników odżywczych w menu oraz inne funkcje. 

Jakiekolwiek menu wyświetlane w aplikacji Dine4Fit nie może być zawsze traktowane jako odpowiednie przykładowe menu bez dodatkowych warunków dla każdej osoby. Te jadłospisy mogą zawierać niewłaściwe nawyki żywieniowe, które, choć mogły doprowadzić do utraty wagi u innych osób, mogą nie być odpowiednie dla poprawy lub utrzymania zdrowia innego użytkownika. Aby mieć pewność, że użytkownik opracowuje odpowiedni dla siebie plan żywieniowy, powinien skonsultować się z lekarzem posiadającym wiedzę specjalistyczną odpowiednią do jego leczenia lub z terapeutą żywieniowym. Dla użytkowników Dine4Fit, których BMI wynosi 20 lub mniej, nie zalecamy korzystania z menu wyświetlanego w aplikacji Dine4Fit.

INFORMOWANIE UŻYTKOWNIKÓW PRZED ZAWARCIEM UMOWY

Spółka Dine4Fit, a.s., ID: 25766937, tel.: 493 815 814, z siedzibą w Škroupova 631/6, 500 02 Hradec Králové (zwana dalej "Spółką") niniejszym przekazuje następujące informacje przedkontraktowe klientowi, który jest użytkownikiem, tj. osobą (osobą fizyczną), która poza zakresem swojej działalności gospodarczej lub poza zakresem samodzielnego wykonywania swojego zawodu, zawiera umowę ze Spółką lub w inny sposób ma do czynienia ze Spółką:

1. zgodnie z art. 1811 ust. 2 i art. 1824 ustawy nr 89/2012 Zbioru ustaw., kodeks cywilny (dalej zwany "kodeksem cywilnym"), Spółka jest zobowiązana do ujawnienia następujących informacji przed zawarciem umowy:

a) oznaczenie usług i opis ich głównych cech charakterystycznych
Różne oferowane usługi, w tym ich główne cechy, są określone w aplikacji Dine4Fit w sekcji Premium, tak aby użytkownik mógł wybrać najbardziej odpowiednią dla siebie usługę lub usługi.

b) cenę usługi oraz, w stosownych przypadkach, sposób jej obliczania, w tym wszelkie podatki, opłaty i inne podobne świadczenia pieniężne
Cena wersji Premium zawiera podatek VAT i obejmuje wszystkie opłaty przewidziane przepisami prawa. Użytkownik otrzymuje informacje o cenie wybranych przez niego usług i okresie, zanim zamówi usługę i zanim umowa zostanie w związku z tym zawarta, przy czym zawarcie umowy następuje w momencie potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez użytkownika. Maksymalna kwota w zależności od wybranych usług i okresu nigdy nie przekroczy jednorazowo 230 PLN.

c) sposób dostawy i koszt dostawy
Ponieważ usługa wersji Premium aplikacji polega na udostępnianiu informacji o dodatkowych funkcjach, usługa jest dostarczana i świadczona w taki sposób, że ta część strony lub aplikacji, w której użytkownik może korzystać z usług abonamentowych, takich jak przeglądanie menu, dodatkowe wykresy żywieniowe do śledzenia i inne funkcje zawarte w wersji Premium aplikacji Dine4Fit, którą użytkownik subskrybował, jest udostępniana użytkownikowi po dokonaniu płatności. Użytkownik nie ponosi kosztów tego dostępu.

d) sposób płatności
Płatność będzie dokonywana w formie płatności cyklicznej i będzie dokonywana w następujący sposób: z góry, miesięcznie, kwartalnie lub rocznie, według wyboru użytkownika, na konto Spółki. Płatność jest pobierana w dniu kalendarzowym miesiąca odpowiadającego dniu kalendarzowemu miesiąca, w którym złożono pierwsze zamówienie. W przypadku płatności za pośrednictwem osób trzecich (np. płatności za usługi za pośrednictwem Google, GoPay, abonamenty pobierane za pośrednictwem Apple), należy również przestrzegać warunków tych osób trzecich.

e) prawa wynikające z wadliwego wykonania
Ponieważ usługa może obejmować dostarczanie menu osób trzecich, których Spółka nie może kontrolować, Spółka nie ponosi odpowiedzialności za dokładność i prawdziwość informacji w nich zawartych i nie jest odpowiedzialna (w żaden sposób) za to, że jeśli użytkownik będzie postępował zgodnie z dostarczonym menu lub wieloma menu, otrzyma wynik, którego oczekuje, ponieważ Spółka nie zapewnia usługi konsultacji z konkretnym użytkownikiem w celu zapewnienia, że dane menu jest dostosowane do konkretnego użytkownika.

W pozostałym zakresie użytkownik jest uprawniony do dochodzenia roszczeń z tytułu wadliwego świadczenia (tj. świadczenia, które nie odpowiada umówionym właściwościom, a jeżeli nie zostało umówione - właściwościom zwykłym, tak aby można było ze świadczenia korzystać zgodnie z umową) zgodnie z § 1914 i nast. kodeksu cywilnego, tj:

i) jeżeli wada jest usuwalna, może on żądać albo naprawy lub uzupełnienia brakujących elementów, albo stosownego obniżenia ceny;

ii) jeżeli wada nie może zostać usunięta i nie można z powodu niej właściwie korzystać z usługi, użytkownik może albo odstąpić od umowy, albo żądać rozsądnego upustu ceny.

Użytkownik jest zobowiązany do złożenia Spółce reklamacji na adres e-mail: info@support.kaloricketabulky.cz, bez zbędnej zwłoki, po uprzednim umożliwieniu zbadania usługi i stwierdzenia wady, poprzez wskazanie wady lub poinformowanie o sposobie jej ujawnienia się. Wada może być reklamowana w ciągu sześciu miesięcy od odbioru przedmiotu świadczenia (usługi).

Nie jest udzielana żadna gwarancja.

f) wskazanie czasu trwania zobowiązania oraz warunków zakończenia zobowiązania, jeżeli umowa ma być zawarta na czas nieokreślony
Umowa zawarta ze Spółką zostaje zawarta na czas nieokreślony. Wypowiedzenie zobowiązania może nastąpić poprzez anulowanie kolejnej płatności za subskrypcję w aplikacji Dine4Fit lub u dostawcy płatności, co spowoduje zakończenie wersji Premium aplikacji w ostatnim dniu okresu subskrypcji, który wynosi maksymalnie 1 rok, a po tym czasie nie będą pobierane żadne dalsze płatności.

2. Na podstawie art. 1820 § 1 Kodeksu cywilnego Spółka niniejszym wypełnia swój obowiązek informacyjny wobec użytkownika przed zawarciem umowy:

a) koszty środków porozumiewania się na odległość, jeżeli są różne od stawki podstawowej
Spółka nie pobiera żadnych opłat za środki komunikacji na odległość, co nie wyklucza kosztów ponoszonych przez Użytkownika w jego imieniu na rzecz dostawcy usług komunikacji na odległość za środki komunikacji na odległość lub ich wykorzystanie.

b) wskazanie obowiązku wpłacenia kaucji lub podobnej płatności, jeśli jest wymagana
Spółka nie wymaga wpłaty kaucji lub podobnej opłaty.

c) jeżeli umowa jest umową, której przedmiotem jest powtarzające się wykonanie, najkrótszy okres, przez który strony będą związane umową
Umowa wiąże strony przez okres co najmniej jednego miesiąca.

d) w przypadku umowy zawartej na czas nieokreślony lub której przedmiotem są powtarzające się usługi, wskazanie ceny lub sposobu jej ustalenia dla jednego okresu rozliczeniowego, którym jest zawsze jeden miesiąc, o ile cena jest stała
Wskazówki dotyczące ceny i sposobu jej ustalania znajdują się powyżej w punkcie b) informacji na podstawie art. 1811 ust. 2 i art. 1824 Kodeksu cywilnego. Cena za jeden miesiąc waha się od 7 zł do 17,5 zł, w zależności od usług i okresu wybranego przez użytkownika.

e) w przypadku zamówień zawartych na czas nieokreślony lub których przedmiotem są powtarzające się usługi, szczegóły dotyczące wszelkich podatków, opłat, innych podobnych świadczeń pieniężnych oraz kosztów usług określonych w sposób, o którym mowa w pkt. b)
Wskazanie ewentualnych kosztów znajduje się powyżej pod pkt. b) informacji zgodnie z art. 1811 ust. 2 i art. 1824 kodeksu cywilnego.

f) prawo do odstąpienia od umowy, warunki, termin i procedury korzystania z tego prawa
O ile poniżej nie postanowiono inaczej, użytkownik ma prawo odstąpić od zawartej umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy.

Aby odstąpić od umowy,można skorzystać z bramki płatności lub z przykładowego formularza, który można znaleźć tutaj: https://www.dine4fit.pl/abdication w formacie pdf. Prosimy o przesłanie wypełnionego formularza pocztą (na adres: Škroupova 631/6, 500 02 Hradec Králové ) lub e-mailem (info@support.kaloricketabulky.cz). Użytkownik nie jest zobowiązany do korzystania z przykładowego formularza. W przypadku nie skorzystania z formularza, użytkownik może przesłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną na adres info@support.kaloricketabulky.cz. W takim przypadku prosimy o zaznaczenie w temacie wiadomości: Odstąpienie od umowy i podanie w treści maila: Niniejszym informuję, że odstępuję od umowy o świadczenie usług Premium, którą podpisałem dnia.................. i podać swój adres e-mail, który był używany do logowania się w serwisie Dine4Fit.
Nie ma żadnych kar związanych z korzystaniem z prawa do odstąpienia od umowy. Jeżeli użytkownik skorzysta z prawa odstąpienia od umowy zgodnie z powyższymi postanowieniami, termin odstąpienia od umowy uważa się za dotrzymany, jeżeli użytkownik wyśle Spółce oświadczenie o odstąpieniu od umowy w ciągu terminu odstąpienia od umowy (terminy odstąpienia od umowy zostały określone powyżej).

Płatność zostanie zwrócona w całości.

g) zwrot płatności za usługę Premium
Jeśli użytkownik zamówi wersję Premium aplikacji Dine4Fit i nie będzie z niej zadowolony, ma prawo do pełnego zwrotu pieniędzy - przy użyciu tej samej metody płatności, której użyto do dokonania transakcji, ale tylko wtedy, gdy poprosi o zwrot wysyłając e-mail na adres info@support.kaloricketabulky.cz w ciągu 14 dni od daty dokonania płatności. W temacie maila należy wpisać "Prośba o zwrot Premium", a w treści maila podać swój adres mailowy użyty do zalogowania się do Dine4Fit oraz datę dokonania płatności. Powód żądania zwrotu jest opcjonalny. W przypadku subskrypcji opłacanych za pośrednictwem Apple, należy zażądać zwrotu pieniędzy za pośrednictwem tej strony. Zwrot pieniędzy nie wiąże się z żadnymi kosztami.

i. Jeśli użytkownik zrezygnuje z umowy, straci prawo dostępu do funkcji zawartych w wersji Premium w ostatnim dniu okresu subskrypcji i od tego momentu nie będą pobierane żadne dalsze opłaty.
ii. Wszelkie informacje dotyczące płatności będą wysyłane na konto e-mail użytkownika, które jest również używane do logowania się do aplikacji Dine4Fit. E-mail info@support.kaloricketabulky.cz służy do wszelkiej komunikacji dotyczącej płatności Usługobiorcy na rzecz Usługodawcy.|

h) wskazanie istnienia, sposobu i warunków pozasądowego rozstrzygania skarg klientów, w tym wskazanie, czy skarga może zostać przekazana organowi nadzorczemu lub kontrolnemu
Użytkownik może skontaktować się ze Spółką w sprawie wszelkich skarg pod adresem:
Dine4Fit, a.s., Škroupova 631/6, 500 02 Hradec Králové. 634/1992 Zbioru ustaw. Zgodnie z ustawą nr 634/1992 Zbioru ustaw. o ochronie konsumentów, użytkownik ma prawo do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu konsumenckiego w ramach umowy. Podmiotem uprawnionym do pozasądowego rozstrzygania takich sporów jest Czeski Urząd Inspekcji Handlowej.
Postępowanie w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich jest wszczynane wyłącznie na wniosek konsumenta i tylko wtedy, gdy spór nie został rozstrzygnięty bezpośrednio ze Spółką. Wniosek o wszczęcie sporu konsumenckiego może zostać złożony w terminie 1 roku od dnia, w którym użytkownik po raz pierwszy skorzystał z prawa będącego przedmiotem sporu ze Spółką.
Strona internetowa czeskiej Inspekcji Handlowej, na której można znaleźć więcej szczegółowych informacji, znajduje się pod adresem: https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Dostawa podlega ustawie nr 634/1992 Zbioru ustaw o ochronie konsumentów, gdzie organem nadzorczym jest Czeska Inspekcja Handlowa lub odpowiedni urząd wydający pozwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej, do którego można kierować skargi.

Usługodawca

Operatorem serwisu jest Dine4Fit, a.s., Škroupova 631/6, 500 02 Hradec Králové, tel.: 493 815 814, ID 25766937.

Regulamin usługi Premium Dine4Fit jest ważny od 1.7.2021.

čestina
slovenčina
Український
русский
polski
magyar
phone Pobierz aplikację
App
Dine4Fit
Dine4Fit
čestina
slovenčina
Український
русский
polski
magyar
phone Pobierz aplikację
App
Dine4Fit © 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dine4Fit © 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone.