Dine4Fit
star star star star star_half
menu
menu
search close
account

Warunki świadczenia usług 


Usługa Dine4Fit.pl  działa w oparciu o następujące warunki. Operator jest uprawniony do zmiany tych warunków w dowolnym momencie. Wszelkie zmiany warunków zostaną opublikowane na stronie internetowej Dine4Fit.pl i wejdą w życie 30 dni po ich opublikowaniu.

Polityka prywatności

Polityka prywatności usługi Dine4Fit.pl opiera się na warunkach  Polityki prywatności

Odpowiedzialność i gwarancje

Operator nie ponosi odpowiedzialności za dokładność danych znajdujących się na serwerze Dine4Fit.pl i nie daje żadnej gwarancji ani nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody lub urazy wynikające z korzystania z usługi Dine4Fit.pl. Operator ma prawo usunąć konto zarejestrowanego użytkownika, na które użytkownik nie zalogował się w żaden sposób przez okres dłuższy niż rok.

Ochrona prawna bazy danych

Operatorem bazy danych kalorycznych tabel żywności i działań związanych z wydatkami energetycznymi jest Operator. Baza danych jest chroniona na mocy ustawy nr 121/2000 Sb. Ustawy o prawie autorskim. Zabrania się kopiowania lub trwałego lub tymczasowego kopiowania zawartości bazy danych lub niektórych jej części na inne podłoże bez wyraźnej zgody twórcy bazy danych. Zabrania się również publicznego udostępniania zawartości bazy danych przez powielanie lub w inny sposób bez wyraźnej zgody producenta. W przypadku naruszenia prawa do bazy danych, twórca jest uprawniony do żądania natychmiastowego wycofania nieuprawnionej transkrypcji bazy danych, a jednocześnie zapewnienia odpowiedniej rekompensaty finansowej za spowodowaną szkodę.

Usługodawca

Usługa obsługiwana jest przez Dine4Fit, a.s., Škroupova 631/6, 500 02 Hradec Králové, numer identyfikacyjny firmy 25766937
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2015 r.

Warunki świadczenia usług Premium Dine4Fit

Wersja Premium Dine4Fit obejmuje usługę „menu użytkowników odnoszących sukcesy”, wyłączanie reklam w aplikacji, śledzenie większej liczby składników odżywczych w menu i wiele innych funkcji.

Usługa Menu użytkowników odnoszących sukcesy

Usługa Menu użytkowników odnoszących sukcesy służy do wyświetlania rzeczywistych menu wybranych użytkowników Dine4Fit (użytkowników przykładowych), którzy zmniejszyli swoją masę ciała i utrzymali ją, robiąc to w oparciu o aplikację Dine4Fit. Przykładowi użytkownicy są wybierani tak, aby byli podobni do abonenta usługi zgodnie z parametrami: płcią, wiekiem, wzrostem i wagą na początku okresu odchudzania. Aby chronić dane osobowe, każdemu Użytkownikowi przykładowemu przypisano fikcyjne imię i pierwszą literę nazwiska, które nie jest prawdziwym imieniem i nazwiskiem tego użytkownika.

W Menu użytkowników odnoszących sukcesy, przykładowe menu użytkowników są dostępne w odstępach czasu, w których użytkownicy z powodzeniem zmniejszyli swoją masę ciała. Usługa Menu użytkowników odnoszących sukcesy wybiera co najmniej 10 przykładowych dziennych menu każdego przykładowego użytkownika, a dodatkowo pokazuje aktywność fizyczną tych użytkowników.

Każdy użytkownik usługi Menu użytkowników odnoszących sukcesy uzyskuje dostęp do pięciu przykładowych użytkowników po rozpoczęciu korzystania z usługi, a w każdym miesiącu kalendarzowym ma możliwość wymiany pięciu przykładowych użytkowników na innych przykładowych użytkowników.

Menu przykładowych  użytkowników nie można uznać za wzorcowe menu. Diety te mogą również zawierać nieodpowiednie nawyki żywieniowe, które mogły zmniejszyć masę przykładowych użytkowników, ale mogą nie być odpowiednie do poprawy lub utrzymania zdrowia. Jeśli chcesz mieć pewność, że zaprojektujesz odpowiednią dietę przygotowaną specjalnie dla Ciebie, skonsultuj się z lekarzem posiadającym wiedzę specjalistyczną odpowiednią dla Twojego leczenia lub konsultantem żywieniowym. Dla użytkowników Dine4Fit, których BMI wynosi 22 lub mniej, nie zalecamy korzystania z menu użytkowników odnoszących sukcesy. 

KOMUNIKACJA Z UŻYTKOWNIKAMI PRZED ZAWARCIEM UMOWY

Dine4FIT, a.s. NIP: 25766937, Tel.: 493 815 814 z siedzibą w: Škroupova 631/6, 500 02 Hradec Králové (zwana dalej „Firmą”) niniejszym zapewnia Klientowi będącemu konsumentem, tj. osobą (osobą fizyczną), która zawiera umowę ze Spółką lub w inny sposób negocjuje ze Spółką w poza ramami swojej działalności lub poza niezależnym wykonywaniem zawodu następujące informacje:

1. Zgodnie z § 1811 ust. 2 i § 1824 ustawy nr 89/2012 Sb., Kodeks cywilny (zwany dalej „Kodeksem cywilnym”), Spółka ujawni następujące dane przed zawarciem umowy:

a) nazwę usługi i opis jej głównych cech
Usługa została określona w powyższym opisie zawartym w warunkach umowy Premium świadczenia usług aplikacji DIne4Fit.

(b) cenę usługi, oraz ewentualnie, metodę jej obliczenia, w tym wszystkie podatki i opłaty
Cena wersji Premium zawiera podatek VAT i obejmuje wszystkie opłaty określone przez prawo. Maksymalna kwota według wybranych usług i okresu nigdy nie przekroczy jednorazowo 80 PLN.

(c) sposób dostawy i koszt dostawy
Ze względu na fakt, że dostarczana wersja Premium aplikacji polega na udostępnianiu informacji o menu użytkowników Dine4Fit i innych funkcji, usługa jest dostarczana i udostępniana w taki sposób, że po dokonaniu płatności można uzyskać dostęp do tej części witryny lub aplikacji, w której można wyświetlić menu użytkowników odnoszących sukcesy , udostępniono dodatkowe wykresy żywieniowe do monitorowania oraz inne funkcje zawarte w wersji Premium Dine4Fit. Za dostęp do tych treści nie jest pobierana opłata.

(d) sposoby płatności
Płatność jest dokonywana w następujący sposób: z góry miesięcznie, kwartalnie lub rocznie. Opłaty są odejmowane w dniu kalendarzowym miesiąca odpowiadającym dniu pierwszego zamówienia. W przypadku płatności stron trzecich (takich jak płatności za pośrednictwem Google, GoPay, opłaty abonamentowe za pośrednictwem Apple) należy również przestrzegać warunków specyficznych dla stron trzecich.

(e) prawa wynikające z wadliwego wykonania
Ponieważ usługa obejmuje również dostęp do menu osób trzecich, Firma nie ponosi odpowiedzialności za dokładność i prawdziwość zawartych w nich informacji i nie jest (w żaden sposób) odpowiedzialna za oczekiwany wynik, jeśli użytkownik będzie postępował według udostępnionego mu menu.

f) czas trwania zobowiązania i warunki jego rozwiązania, jeżeli umowa ma zostać zawarta na czas nieokreślony, 
Umowa zawarta ze Spółką jest umową na czas nieokreślony. Zobowiązanie można rozwiązać, anulując następną płatność subskrypcji w aplikacji Dine4Fit, która spowoduje zakończenie wersji Premium aplikacji w ostatnim dniu okresu subskrypcji, który wynosi maksymalnie 1 rok, kolejne płatności nie będą już pobierane.

2. Zgodnie z art. 1820 ust. 1 Kodeksu cywilnego Spółka zobowiązuje się do udzielenia konsumentowi informacji przed zawarciem umowy:

a) koszt środków porozumiewania się na odległość, jeżeli jest inny niż stawka standardowa
Spółka nie pobiera żadnych opłat za środki porozumiewania się na odległość, nie wyklucza to kosztów, które płacisz za środki porozumiewania się na odległość lub ich wykorzystanie na koncie u swojego dostawcy usług zdalnej komunikacji.

(b) prawo do odstąpienia od umowy, warunki, termin i procedury korzystania z tego prawa
O ile nie zaznaczono inaczej poniżej, Użytkownik ma prawo odstąpić od zawartej umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy.

c) zwrot pieniędzy za usługę Premium
Jeśli złożysz zamówienie i nie będziesz zadowolony z wersji Premium aplikacji Dine4Fit, masz prawo do pełnego zwrotu pieniędzy - przy użyciu takich samych środków płatniczych, jak przy realizacji transakcji, ale tylko wtedy, gdy poprosisz o zwrot pod adresem support@ dine4fit.com w ciągu 14 dni od daty płatności. Uwzględnij w temacie wiadomości e-mail: wniosek o zwrot środków a w treści maila podaj maila, przez który się logowałeś do usługi Dine4Fit oraz datę płatności. Podanie przyczyny żądania zwrotu jest opcjonalne. W przypadku subskrypcji opłaconych za pośrednictwem Apple należy poprosić o zwrot pieniędzy za pośrednictwem tej witryny. Zwrot kosztów nie wiąże się z żadnymi kosztami.
i. W przypadku odstąpienia od Umowy tracisz prawo dostępu do funkcji, które obejmuje wersja Premium, w tym do usługi menu użytkowników odnoszących sukcesy od ostatniego dnia okresu subskrypcji i nie będziesz już obciążany opłatą.
ii. Wszelka komunikacja dotycząca płatności zostanie wysłana na konto e-mail klienta, które służy również do zalogowania się do aplikacji Dine4Fit. Wszelka komunikacja dotycząca płatności dokonywanych przez klienta na rzecz usługodawcy odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej support@dine4fit.com.

d) informacje o istnieniu, sposobie i warunkach pozasądowego rozstrzygania reklamacji klientów, w tym o tym, czy skargę można skierować do organu nadzorczego lub nadzoru państwowego
Jeśli masz jakieś skargi, możesz skontaktować się ze Spółką pod adresem:
Dine4Fit, a.s., Škroupova 631/6, 500 02 Hradec Kralove. Zgodnie z ustawą nr 634/1992 Sb., W sprawie ochrony konsumentów, masz prawo do pozasądowego rozwiązania sporu konsumenckiego na podstawie umowy. Czeski Urząd Inspekcji Handlowej jest podmiotem uprawnionym do przeprowadzenia pozasądowego rozstrzygnięcia takiego sporu.
Pozasądowe rozstrzygnięcie sporu konsumenckiego jest inicjowane wyłącznie na wniosek konsumenta i tylko wtedy, gdy spór nie został rozstrzygnięty bezpośrednio ze Spółką. Wniosek o wszczęcie sporu konsumenckiego można złożyć nie później niż 1 rok od daty, w której po raz pierwszy skorzystałeś z prawa do sporu ze Spółką.
Strona internetowa Czeskiego Urzędu Inspekcji Handlowej, zawierająca bardziej szczegółowe informacje, to: www.coi.cz
Realizacja usługi jest regulowana między innymi ustawą nr 634/1992 Sb., o ochronie konsumentów, w której organem nadzorczym jest Czeska Inspekcja Handlowa lub właściwy u Urząd ds. zezwoleń handlowych, do którego można kierować skargi.

Odpowiedzialność operatora

Menu przykładowych użytkowników nie może być traktowane jako menu wzorcowe. Diety te mogą również zawierać nieodpowiednie nawyki żywieniowe, które mogły zmniejszyć masę przykładowych użytkowników, ale mogą nie być odpowiednie do poprawy lub utrzymania zdrowia. Jeśli chcesz mieć pewność, że zaprojektujesz odpowiednią dietę przygotowaną specjalnie dla Ciebie, skonsultuj się z lekarzem posiadającym wiedzę specjalistyczną odpowiednią dla twojego leczenia lub konsultantem żywieniowym. Dla użytkowników Dine4Fit, których BMI wynosi 22 lub mniej, nie zalecamy korzystania z Menu użytkowników odnoszących sukcesy.
Usługodawca
Usługa obsługiwana jest przez Dine4Fit, a.s., Škroupova 631/6, 500 02 Hradec Králové, tel: 493 815 814, ID 25766937.
Warunki korzystania z Dine4FitPremium obowiązują od 1 września 2018 r.
{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
produktów w naszej bazie danych
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
wczoraj wypełnionych menu
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
zarejestrowanych w Dine4Fit