Dine4Fit
star star star star star_half

Polityka prywatności

1. Postanowienia podstawowe

a. Administratorem danych osobowych zgodnie z art. 4 ust. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej "RODO") jest Dine4Fit, a.s., nr ID 25766937, z siedzibą Škroupova 631, Hradec Králové, Republika Czeska (zwany dalej "Administratorem").

b. Dane kontaktowe Administratora to
adres: Škroupova 631, 500 02 Hradec Králové, Republika Czeska

c. Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba fizyczna, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak adres e-mail, dane o lokalizacji, identyfikator sieciowy lub jeden bądź kilka szczególnych elementów fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, umysłowej, ekonomicznej, kulturowej lub społecznej tożsamości tej osoby fizycznej.

d. Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych.

2. Źródła i kategorie przetwarzanych danych osobowych

a. Administrator przetwarza przekazane mu przez użytkownika dane osobowe

b. Dla celów określonych poniżej, administrator przetwarza e-mail użytkownika w zgłoszonym formacie (w tym, w stosownych przypadkach, jego imię i/lub nazwisko), który jest niezbędny do zalogowania się do usługi Dine4Fit.

c. Administrator przetwarza pliki cookies na obsługiwanych stronach internetowych a także identyfikatory urządzeń jako identyfikatory sieciowe w aplikacjach mobilnych.

d. Administrator przetwarza imię (imiona) i nazwisko (nazwiska) użytkownika oraz jego fotografię w celu określonym poniżej, jeżeli użytkownik dostarcza Administratorowi te dane osobowe lub którekolwiek z nich.

3. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

a. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest

i. prawnie uzasadniony interes administratora w zapewnieniu marketingu bezpośredniego (w szczególności w celu przesyłania informacji o usłudze Dine4Fit i wskazówek dotyczących zdrowszego stylu życia, z wyłączeniem rozpowszechniania informacji handlowych drogą elektroniczną) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO i w rozumieniu pkt 47 preambuły RODO

ii. zgoda użytkownika na przetwarzanie danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w połączeniu z § 7 ust. 2 ustawy nr 480/2004 Sb. o niektórych usługach społeczeństwa informacyjnego (tj. w celu rozpowszechniania informacji handlowych drogą elektroniczną)

iii. zgoda użytkownika na gromadzenie danych z plików cookie jako identyfikatorów sieciowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO

iv. zgoda użytkownika na wykorzystanie jego nazwiska i fotografii zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Konsekwencją nieudzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, w przypadku gdy podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą, jest to, że dane osobowe, które powinny być przetwarzane na podstawie zgody, nie będą przetwarzane.

b. Celem przetwarzania danych osobowych jest

i. umożliwienie dostępu do usługi "Dine4Fit" świadczonej przez Administratora; w celu umożliwienia dostępu do usługi " Dine4Fit " wymagane jest podanie adresu e-mail podczas rejestracji, podanie adresu e-mail jest wymogiem koniecznym do umożliwienia dostępu do usługi " Dine4Fit”

ii. wysyłanie informacji handlowych i inne działania marketingowe (marketing bezpośredni). Nie dotyczy to jednak danych osobowych użytkowników uzyskanych od osób trzecich (patrz postanowienia punktu 4 niniejszych Warunków).

iii. mierzenie ruchu na stronie internetowej, kierowanie reklam, dostosowywanie wyglądu strony internetowej i aplikacji mobilnej.  Nie ma to jednak zastosowania do danych użytkowników będących osobami trzecimi (patrz punkt 4 niniejszych Warunków), chyba że takie dane są wykorzystywane w celu zapewnienia lub poprawy funkcjonalności usługi Dine4Fit.

iv. zautomatyzowane podejmowanie decyzji indywidualnych w rozumieniu art. 22 RODO przez Administratora danych, w oparciu o gromadzenie danych z plików cookie

v. wyświetlanie w profilu użytkownika imienia i nazwiska oraz zdjęcia.

4. Wykorzystanie danych anonimowych

a. Dane dotyczące zdrowia i aktywności fizycznej użytkowników zebrane od stron trzecich (np. Apple HealthKit, Google Fit, Garmin Connect ...) nie mogą być wykorzystywane do reklamy kontekstowej, marketingu lub analizy danych w celach innych niż poprawa zarządzania zdrowiem. W przypadku wykorzystania wspomnianych danych do celów badawczych wymagana jest zgoda stron, od których dane są uzyskiwane.

5. Okres przechowywania danych

a. Administrator przechowuje dane osobowe tak długo, jak długo użytkownik ma dostęp do usługi Dine4Fit zgodnie z Warunkami umowy, maksymalnie do 5 lat od ostatniego zalogowania się do usługi Dine4Fit.

b. do chwili, gdy użytkownik zwróci się do administratora o usunięcie jego konta w Dine4Fit.

c. do chwili wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, jeżeli dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody

d. po upływie okresu przechowywania administrator usuwa dane osobowe.

6. Odbiorcy danych osobowych (podwykonawcy administratora)


a. odbiorcami danych osobowych są osoby

i. zapewniające działanie usługi (np. dostawca hostingu serwerów administratora)

ii. biorące udział w dokonywaniu jednorazowych lub cyklicznych płatności na podstawie zamówienia płatnych usług u administratora (np. operatorzy bramek płatniczych)

iii. świadczące usługi marketingowe dla serwisu Dine4Fit (np. dostawca usług e-mailingowych)

b. Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego (państwa spoza UE) ani do jakiejkolwiek organizacji międzynarodowej.

7. Prawa użytkownika

a. Zgodnie z warunkami RODO, użytkownik ma prawo

i. prawo do dostępu do swoich danych osobowych na mocy art. 15 RODO,

ii. prawo do sprostowania swoich danych osobowych zgodnie z art. 16 RODO lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO.

iii. prawo do usunięcia danych osobowych na mocy art. 17 RODO.

iv. prawo do wycofania zgody na wykorzystywanie plików cookies w celach marketingowych za pomocą procedury opisanej na stronie https://www.kaloricketabulky.cz/cookies.

v. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na mocy art. 21 RODO; oraz

vi. prawo do przenoszenia danych na mocy art. RODO

vii. prawo do wycofania zgody na przetwarzanie (procedura ta nie dotyczy prawa do wycofania zgody - patrz wyżej), pisemnie lub elektronicznie na adres lub e-mail administratora podany w punkcie 1. powyżej niniejszego regulaminu (Postanowienia Podstawowe),

viii. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 18 GDPR.

b. Ponadto użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (z siedzibą pod adresem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praga 7, www.uoou.cz) w przypadku gdy uzna, że naruszone zostało jego prawo do ochrony danych osobowych.

8. Warunki bezpieczeństwa danych osobowych

a. Administrator oświadcza, że podjął wszelkie stosowne środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia danych osobowych.

b. Administrator podjął środki techniczne w celu zabezpieczenia miejsc przechowywania danych,  takie jak szyfrowanie, protokoły bezpiecznego dostępu i regularne audyty bezpieczeństwa.

c. Administrator oświadcza, że dostęp do danych osobowych mają wyłącznie osoby przez niego upoważnione,  dostęp jest ściśle kontrolowany i monitorowany.

9. Postanowienia końcowe

a. Użytkownik wyraża zgodę na niniejszą polityką prywatności poprzez zaznaczenie pola zgody w formularzu online podczas rejestracji w serwisie Dine4Fit. Zaznaczając pole zgody potwierdza, że zapoznał się z polityką prywatności i akceptuje ją w całości.

b. Administrator ma prawo do zmiany tych warunków. Opublikuje wówczas nową wersję Polityki Prywatności na swojej stronie internetowej, a także prześle użytkownikowi link do nowej wersji Polityki Prywatności na adres e-mail, który podał Administratorowi. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wyrazić sprzeciw wobec zmiany warunków w formie pisemnej lub elektronicznej na adres lub e-mail Administratora podany w punkcie 1. powyżej niniejszej polityki prywatności (Postanowienia podstawowe). Jeżeli osoba, której dane dotyczą, sprzeciwi się zmianie warunków, Administrator nie będzie mógł dłużej przetwarzać danych osobowych, co spowoduje usunięcie konta w usłudze Dine4Fit.

Niniejsze warunki wchodzą w życie z dniem 1.6.2021 r.
čestina
slovenčina
українська
русский
polski
magyar
phone Pobierz aplikację
App
Dine4Fit
Dine4Fit
čestina
slovenčina
українська
русский
polski
magyar
phone Pobierz aplikację
App
Dine4Fit © 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dine4Fit © 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone.