Dine4Fit
star star star star star_half
menu
menu
search close
account

Polityka prywatności


 1. Przepisy podstawowe

  1. Administratorem danych osobowych zgodnie z art. 4 ust. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych (zwanym dalej „RODO”) jest Dine4Fit, a.s. z siedzibą w Škroupova 631, Hradec Králové, Republika Czeska (zwany dalej „Administratorem”).

  2. Dane kontaktowe Administratora:

Škroupova 631, 500 02 

Hradec Králové, Republika Czeska 

email: support@dine4fit.com

  1. Dane osobowe oznaczają wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba fizyczna, którą można zidentyfikować bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności poprzez odniesienie do identyfikatora, takiego jak adres e-mail, informacje o lokalizacji, identyfikator sieci lub jeden lub więcej określonych elementów fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, psychologicznej, ekonomicznej, kulturowej lub społecznej tożsamości osoby fizyczne.

  2. Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych.

 1. Źródła i kategorie przetwarzanych danych osobowych

  1. Administrator przetwarza podane przez Ciebie dane osobowe

  2. Administrator przetwarza Twój e-mail w następujących celach w podanym formacie (w tym, w niektórych przypadkach imię i / lub nazwisko), które są niezbędne do zalogowania się do usługi Dine4Fit

  3. Administrator przetwarza identyfikatory urządzeń jako identyfikatory sieci w witrynach obsługiwanych przez pliki cookie i aplikacje mobilne. 

 1. Powód prawny i cel przetwarzania danych osobowych 

  1. Prawnym powodem przetwarzania danych osobowych jest

   1. prawnie uzasadniony interes administratora w zapewnieniu marketingu bezpośredniego (w szczególności w celu przesyłania informacji na temat usług związanych z Dine4Fit i porad dotyczących zdrowszego stylu życia, z wyjątkiem rozpowszechniania informacji handlowych drogą elektroniczną) zgodnie z art. 6 ust. 1 f) RODO w rozumieniu pkt 47 RODO

   2. Zgoda użytkownika na przetwarzanie w celu zapewnienia marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w połączeniu z par. 7 ust. 2 ustawy nr 480/2004 Sb., w sprawie niektórych usług społeczeństwa informacyjnego (tj. w celu rozpowszechniania informacji handlowych za pomocą środków elektronicznych)

   3. Zgoda użytkownika na gromadzenie danych cookie jako identyfikatorów sieci zgodnie z art. 6 ust. 1 (a) RODO

Konsekwencją braku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, gdy uzasadnionym powodem przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą, jest to, że dane osobowe, które powinny być przetwarzane na podstawie zgody, nie będą przetwarzane.

  1. Celem przetwarzania danych osobowych jest:

   1. umożliwienie dostępu do usługi Dine4Fit dostarczanych przez administratora; do rejestracji konieczny jest adres e-mail, który jest konieczny do przystąpienia do usługi Dine4Fit

   2. wysyłanie wiadomości handlowych i wykonywanie innych działań marketingowych (marketing bezpośredni).

   3. mierzenie ruchu w witrynie, kierowanie reklam, dostosowywanie wyświetleń witryny i aplikacji mobilnej.

   4. Administrator podejmuje zautomatyzowane indywidualne decyzje w rozumieniu art. 22 RODO, na podstawie gromadzenia danych dotyczących plików cookie.

 1. Przetwarzanie danych osobowych uzyskanych od podmiotów trzecich.

  1. Dane o zdrowiu i aktywności fizycznej użytkowników zebrane od podmiotów trzecich (np. Apple HealthKit, Garmin Connect ...) nie mogą być wykorzystywane do reklamy kontekstowej, marketingu lub analizy danych w celach innych niż poprawa zarządzania zdrowiem. W przypadku wykorzystywania tych danych do celów badawczych, wymagana jest zgoda podmiotów, od których dane te są pozyskiwane.

 1. Wykorzystywanie anonimowych danych

  1. anonimowe dane z usuniętymi danymi osobowymi użytkowników Dine4Fit, zawierające dane dotyczące nawyków żywieniowych, aktywności fizycznej i danych antropometrycznych, mogą być wykorzystywane przez administratora do świadczenia dodatkowych usług na rzecz Klientów Dine4Fit, a.s. lub badania zachowań konsumenckich.

 1. Okres przechowywania danych

  1. Administrator przechowuje dane osobowe tak długo, jak długo użytkownik ma dostęp do usługi Dine4Fit zgodnie z Warunkami korzystania z usługi, przez okres maksymalnie 5 lat od ostatniego logowania do usługi Dine4Fit

  2. dopóki użytkownik nie zwróci się do  Administratora o zamknięcie konta w aplikacji Dine4Fit

  3. do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, jeżeli dane osobowe są przetwarzane na zasadzie zgody

  4. po upływie okresu przechowywania danych osobowych administrator dane usuwa.

 1. Odbiorcy danych osobowych (podwykonawcy administratora)

  1. odbiorcami danych osobowych są osoby

   1. świadczące usługi  (na przykład dostawca hostingu administratora)

   2. uczestniczące w jednorazowych lub regularnych płatnościach na podstawie zamówienia płatnych usług Administratora (np.   operatorzy bramek płatniczych).

   3. przygotowujące usługi marketingowe dla serwisu Dine4Fit (np. operator usług e-mailowych)

  2. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego (do kraju spoza UE) ani żadnej organizacji międzynarodowej.

 1. Prawa użytkownika

  1. Zgodnie z warunkami określonymi w RODO użytkownika ma prawo

   1. prawo dostępu do swoich danych osobowych zgodnie z art.15 RODO,

   2. prawo do sprostowania danych osobowych na podstawie art. 16 RODO,w stosownych przypadkach ograniczenia przetwarzania zgodnie z art.18 RODO.

   3. prawo do usunięcia danych osobowych zgodnie z art.17 RODO.

   4. prawo do wycofania zgody na wykorzystanie plików cookie w celach marketingowych zgodnie z procedurą opisaną na stronie https://www.dine4fit.pl/cookiess

   5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania na podstawie art. 21 RODO; oraz

   6. prawo do przenoszenia danych na podstawie art.20 RODO.

   7. prawo do wycofania zgody na przetwarzanie (procedura ta nie dotyczy prawa do wycofania zgody - patrz wyżej), w formie pisemnej lub elektronicznej na adres lub adres e-mail administratora wskazany w pkt 1  niniejszych Warunków (postanowienia podstawowe).

  2. Użytkownik ma także prawo złożyć skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (siedziba Pplk. Sochora 27, 170 00 Praga 7, www.uoou.cz), jeśli uważasz, że Twoje prawo do ochrony danych osobowych zostało naruszone.

 1. Warunki bezpieczeństwa danych osobowych

  1. Administrator oświadcza, że podjął wszelkie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia danych osobowych.

  2. Administrator podjął środki techniczne w celu zabezpieczenia przechowywania danych.

  3. Administrator oświadcza, że tylko osoby przez niego upoważnione mają dostęp do danych osobowych.

 1. Przepisy końcowe

  1. Użytkownik wyraża zgodę na te warunki podczas wypełniania formularza internetowego podczas rejestracji w usłudze Dine4Fit, zaznaczając zgodę potwierdza, że zna i akceptuje warunki prywatności. 

  2. Administrator jest uprawniony do zmiany tych warunków. Opublikuje nową wersję Polityki prywatności na swojej stronie internetowej i jednocześnie wyśle Ci link do nowej wersji niniejszych Warunków na Twój adres e-mail, który podałeś administratorowi. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wyrazić sprzeciw wobec zmiany warunków, w formie pisemnej lub elektronicznej, na adres lub adres e-mail administratora, o którym mowa w pkt 1 powyżej niniejszych warunków (postanowienia podstawowe). Jeśli osoba, której dane dotyczą, nie zgadza się ze zmianą warunków, administrator nie będzie mógł dalej przetwarzać danych osobowych, co spowoduje zamknięcie konta w aplikacji Dine4Fit.

Warunki te zaczynają obowiązywać od 20.8.2021.


Privacy policy

Information about registered users is kept in accord to a valid legislation of the Czech republic, in particular the Czech Act on Personal Data Protection (Act No. 101/2000 Coll.). Registered users agree with processing and gathering their personal data, which they provided by registration in database of Operator, until they send written cancelation this processing.
We reserve a right to use this data to inform our registered users about application KalorickeTabulky.cz. We reserve a right to send newsletters about healthy style to registered users.
Registered users have full access to its personal data, which they can correct and change. Personal data is possible to remove from database by a written application of registered user. In this case registration of this user is deleted. Personal data of registered users are absolutely secured against its misuse. We operate strictly confidential with all personal data and inserted information in diet menu. We don´t provide it to anyone in any case.

Aggregated anonymous data we can use to make a study about consumer behavior for our clients. But they receive only summarized results of general investigation, not any personal data of registered users. On our websites are displayed some advertisements, which provide advertising companies. These companies can use some information of your visits our websites or others. They can provide an advertisement of goods and services, which you interest in. We do not provide your personal data like your name, address, email address or phone number. If you want to know more information about this processes and how to prevent it, please visit this link: http://www.google.com/policies/technologies/ads/

{{feedback.text}}
{{(foodstuffCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
produktów w naszej bazie danych
{{(diaryCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
wczoraj wypełnionych menu
{{(userCount | number : 0).split(',').join(' ')}}
zarejestrowanych w Dine4Fit